Konya İlinde IPARD Programının, Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Rekabet Gücüne Etkisi

Dosyayı İndir
Tezin Adı : Konya İlinde IPARD Programının, Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Rekabet Gücüne Etkisi
Tez Türü : Doktora Tezi
Bölüm : Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Yazan : Aykut ÖRS
Danışman : Prof. Dr. Cennet OĞUZ
Juri : Prof. Dr. İbrahim YILMAZ

Prof. Dr. Cennet OĞUZ

Prof. Dr. A. Ali KOÇ

Prof. Dr. Aytekin GÜNLÜ

Prof. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU

Kabul Tarihi : 20/09/2018
Sayfa Sayısı : 308
Özet : Çalışmanın amacı, süt üretiminde Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Konya ilinde, IPARD programının süt sığırcılığı rekabet gücüne etkisini tespit etmek için; IPARD programından destek alan süt işletmeleri ile destek almamış süt işletmelerinin rekabet güçlerini çalışma kapsamında oluşturulacak olan endeks kullanarak karşılaştırmaktır. Çalışmanın ana materyalini, Konya ilinde IPARD desteği alan süt inekçiliği işletmeleri ile destekten yararlanmamış 10 ile 120 baş sağmal ineğe sahip süt inekçiliği işletimlerinden, anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmuştur.IPARD’dan destek alan 50 adet işletmenin seçilmesinde “Tam Sayım Yöntemi” kullanılmış, IPARD’dan destek almayan 100 adet işletmenin seçilmesinde ise tabakalı örnekleme yöntemlerinden, “Neyman Yöntemi” kullanılmıştır. Örnek hacmi sağılan inek sayısı üzerinden belirlenmiş olup, %95 güven sınırında, %5 hata payı ile hesaplamalar yapılmıştır.İşletmelerin sosyo-ekonomik özelliklerine bakıldığında, IPARD’dan destek almayanlarda ağırlıklı olarak aile işgücü kullanılırken, IPARD’dan destek alan işletmelerde yabancı işgücü çok daha fazladır. IPARD’dan destek alan işletmelerin, destek almayanlara göre aktif sermaye ve öz sermaye miktarları yaklaşık 4 kat daha fazladır. Dekara ve BBHB’ne düşen gayrisafi üretim değeri, gayrisafi hasıla, saf hasıla, brüt kar, net kar ve tarımsal gelir IPARD’dan destek alan işletmelerde daha yüksektir. IPARD’dan destek almayan işletmelerde birim süt maliyeti işletmeler ortalaması 1.33 TL/Kg olup, ortalama süt satış fiyatı 1.36 TL/Kg’dır. IPARD’dan destek alan işletmelerde ise birim süt maliyeti işletmeler ortalaması 1.19 TL/Kg olup, ortalama süt satış fiyatı 1.43 TL/Kg’dır.

IPARD’dan destek alan ve almayan süt inekçiliği işletmelerinin Süt İnekçiliği Rekabet Gücü Endeksi (SİRGE) ve alt endeks değerleri karşılaştırıldığında; IPARD’dan destek alan işletmeler 0.72 SİRGE değeri ile başarılı düzeyde yer alırken, IPARD’dan destek almayan işletmeler 0.53 SİRGE değeri ile kritik düzeydelerdir. Bu sonuçlara göre IPARD’dan destek alan işletmelerin rekabet gücü, destek almayan işletmelere göre daha yüksektir. Alt endeks değerlerine bakıldığında ise IPARD’dan destek alan işletmeler, sermaye etkinliği alt endeksi haricinde tüm alt endekslerde, IPARD’dan destek almayan işletmelerin üzerinde puan almıştır

Anahtar Kelimeler: : Süt İnekçiliği Rekabet Gücü Endeksi, SİRGE, IPARD, süt maliyeti, ekonomik performans

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir