MEVKA Kırsal Kalkınma Desteklerinin Değerlendirilmesi

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Desteklerinin Değerlendirilmesi; Konya Örneği
Yazarlar :  Aykut ÖRS, Cennet OĞUZ
Tarih : Nisan 2019
Konferans :

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference

Kurum : Erciyes University – Kayseri/Turkiye
Sayfa Numarası : 144
Özet : Bu çalışmanın temel amacı, kırsal kalkınma yatırım programlarının etkisini artırmaya yardımcı olacak önlemleri değerlendirmekti. Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programına göre belirlenen hedefler; çalışma, programın alaka düzeyini, verimliliğini, etkililiğini, etkisini, sürdürülebilirliğini değerlendirmek ve kazanılan deneyimler ışığında öneriler önermektir. Bu amaçla Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı yararlanıcılarına anket uygulayarak; programın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlar tespit edilmiştir. Programın başarısı planlanan beklentiler doğrultusunda revize edilerek ileriye dönük programlar için öneriler geliştirilmiştir. Program kapsamında; Toplam 46 proje olmak üzere Konya’dan 29 proje ve Karaman’dan 17 proje desteklenmiştir. Araştırma nüfusu, Konya’dan desteklenen projelerdir. Örnekleme yöntemi olarak proje sayısının az olması ve bilgiye ulaşmanın kolay olması nedeniyle tam sayım yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, araştırma bulguları bölümünde tablolar, grafikler, ortalamaların ve yüzdelerin hesaplanması, ki-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bir sonucu olarak, yararlanıcıların başlıca endişesi, proje seçiminin adil yapılıp yapılmadığıdır. Bu nedenle, proje seçimlerinin şeffaflık, hesap verebilirlik ve eşitlik ilkelerine uygun olarak yapılması gerektiği düşünülmektedir. Sonuç bölümünde diğer bulgular ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Konya, Kırsal Kalkınma, Finansal
Destek Programı, Mevlana Kalkınma
Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir