Süt Çiftliklerinin Ekonomik Performanslarının Karşılaştırılması

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : IPARD programı tarafından desteklenen ve desteklenmeyen süt çiftliklerinin ekonomik performanslarının karşılaştırılması: Konya İli Örneği
Yazarlar : Dr. Aykut ÖRS, Prof. Dr. Cennet OĞUZ
Tarih : Novamber 2018
Dergi :

Custos e @gronegócio on line

Dergi Sayısı : Custos e @gronegócio on line – v. 15, n. 2, Abr/Jun – 2019. ISSN 1808-2882
Sayfa Numarası : 192-212
Özet : Çalışmanın amacı, süt üretiminde Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Konya ilinde, IPARD programından destek alan süt inekçiliği işletmeleri ile destek almayan işletmelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın ana materyalini, Konya ilinde IPARD desteği alan süt inekçiliği işletmeleri ile destekten yararlanmamış 10 ile 120 baş sağmal ineğe sahip süt inekçiliği işletimlerinden, anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmuştur. IPARD’dan destek alan 50 adet işletmenin seçilmesinde “Tam Sayım Yöntemi” kullanılmış, IPARD’dan destek almayan 100 adet işletmenin seçilmesinde ise tabakalı örnekleme yöntemlerinden, “Neyman Yöntemi” kullanılmıştır. İşletmelerin sosyo-ekonomik özelliklerine bakıldığında, IPARD’dan destek almayanlarda ağırlıklı olarak aile işgücü kullanılırken, IPARD’dan destek alan işletmelerde yabancı işgücü çok daha fazladır. IPARD’dan destek alan işletmelerin, destek almayanlara göre aktif sermaye ve öz sermaye miktarları yaklaşık 4 kat daha fazladır. Dekara ve BBHB’ne düşen gayrisafi üretim değeri, gayrisafi hasıla, saf hasıla, brüt kar, net kar ve tarımsal gelir IPARD’dan destek alan işletmelerde daha yüksektir. IPARD’dan destek almayan işletmelerde birim süt maliyeti işletmeler ortalaması 1,25 TL/Kg olup, ortalama süt satış fiyatı 1,32 TL/Kg’dır. IPARD’dan destek alan işletmelerde ise birim süt maliyeti işletmeler ortalaması 1,11 TL/Kg olup, ortalama süt satış fiyatı 1,43 TL/Kg’dır. Çalışma da ayrıca, süt üretimini etkileyen faktörlerin analizi de gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda süt üretimini etkileyen faktörler; gayri safi hasıla değeri, bitkisel safi üretim değeri, işgücü verimliliği (Kg/EİG), işletme masraf oranı, süt üretimi başına yem maliyeti olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Süt Çiftlikleri. IPARD Programı. Ekonomik analiz. Türkiye.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir