Süt İşletmelerinin Yenilikçi Teknoloji Kullanım Düzeylerinin Karşılaştırılması

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : IPARD Programından Destek Alan Süt İşletmeleri İle Destek Almayan İşletmelerin Yenilikçi Teknoloji Kullanım Düzeylerinin Karşılaştırılması; Konya İli Örneği
Yazarlar : Aykut ÖRS, Cennet OĞUZ
Tarih : Mayıs 2018
Konferans :

I. International Agricultural Science Congress, Van

Kurum : Van Yüzüncü Yıl University
Sayfa Numarası : 13
Özet :

Bu çalışmanın amacı; Katılım öncesi yardım aracı – kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) programından destek alan ve almayan süt işletmelerinin halihazırda kullandıkları 10 yenilikçi teknolojinin kullanma düzeylerine göre puanlanarak, yenilikçi teknoloji kullanım düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. İşletmelerin yenilikçi teknoloji kullanım düzeyleri ile ilişkili olan faktörlerin tespit edilmesi de çalışmanın bir diğer amacıdır. Araştırmanın ana materyalini, Konya ilinde IPARD desteği alan süt inekçiliği işletmeleri ile destekten yararlanmamış olan süt inekçiliği işletimleri oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında; tam sayım yöntemi ile belirlenmiş IPARD’dan destek alan 50 işletme ile Neyman yöntemi ile belirlenmiş IPARD’dan destek almayan 100 işletmeden anket tekniğine göre veri toplanmıştır.
Çalışma sonucunda IPARD’dan destek alan işletmelerin ortalama gayrisafi üretim değerlerinin ve brüt karlarının, destek almayanlara göre 4 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. IPARD’dan destek almayan işletmelerin tamamı düşük düzeyde yenilikçi teknoloji kullanan işletmelerden oluşurken, IPARD’dan destek alan işletmelerin %90’ının yüksek düzeyde yenilikçi teknoloji kullanan işletmeler olduğu belirlenmiştir. İşletme ölçeği açısından bakıldığında ise yüksek düzeyde yenilikçi teknoloji kullanım oranının 51 baş ve üzeri büyüklükteki işletmelerde yüksek olduğu (%69.84) tespit edilmiştir. İşletmelerde yenilikçi teknoloji kullanma düzeyi ile IPARD desteğinden faydalanma, işletme büyüklüğü, mezuniyet durumu, tecrübe, kitle iletişim araçlarını kullanma sıklığı, teknik elemanları ziyaret etme sıklığı, fuarlara katılım, ticari üretim yapma, brüt karı, gayrisafi üretim değeri, kullanılan işgücü ve işletmecinin yaşı gibi faktörler arasında Ki-kare bağımsızlık testi uygulanmış ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler : Yenilikçi teknoloji kullanımı, Süt inekçiliği, IPARD programı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.