Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları

Hassas tarım kavramı ilk kez 1980’li yıllarda ABD’de ortaya atılmış ve gübre ve pestisit kullanımı gibi tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre problemlerini çözme ihtiyacından doğmuştur. Bilgi teknolojisindeki gelişmeyle birlikte hassas tarım son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. Hassas tarım, sürdürülebilir tarıma uygun bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Hassas tarım uygulamaları gelişmeye devam ederken, hassas tarımda gelecekteki eğilimler konusunda da tartışmalar sürmektedir. Hassas tarım uygulamaları bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretimde de kullanılmaktadır. Hassas hayvancılık sistemlerinden biri olan hassas süt çiftliği, geniş anlamda, hem ekonomik hem de ekolojik açılardan sürdürülebilir süt üretimine bir yaklaşım olarak tanımlanabilir (Uzmay ve ark., 2010).

Kıt kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla, bireysel olarak her bir süt ineğinin tüm potansiyelinin keşfedilmesi gerekir. Bu nedenle konvansiyonel süt çiftliğinde sürü yönetimi uygulanırken, hassas süt çiftliğinde temel mantık her bir ineğin bir birey olarak değerlendirilmesi ve her bir ineğin bireysel olarak yönetilmesidir.

Süt çiftliklerinde hassas tarım teknolojilerinin kullanılması ihtiyacını ortaya çıkaran temel hususlar:

 • Süt çiftliklerinin durumu/görünümü: İşletme sayılarının azalması, daha büyük işletmelerin faaliyete geçmesi; azalan kar marjları; artan yem ve işçi masrafları; kalifiye olmayan işçiler tarafından hayvanların yönetilmesi,
 • Tüketici merkezli yaklaşım: kesintisiz kalite güvencesi; doğal ve organik gıdalar; sera gazı salınımının azaltılması; hayvan hastalıkları bulaşması; ilaç uygulamalarının azaltılması; hayvan refahına verilen önemin artması,
 • Bilgi Çağı: sınırsız veri depolama; daha karışık veri madenciliği işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak tanıyan hızlı bilgisayarlar; büyük endüstrilerde adapte edilen teknolojilerin daha küçük işletmeler için uygulama maliyetlerinin düşmesi,
 • İneklerin İzlenmesi: kızışma dönemindeki ineklerin tespit edilmesi; aksak ve/veya mastitis hastalığı olan ineklerin tespit edilmesi ve iyileştirilmesi; hasta ineklerin erken laktasyon döneminde belirlenmesi; ineklerin besin durumlarının (yem alışı, vücut durumu, işkembe sağlığı) anlaşılmasıdır (Bewley, 2011).

Hassas süt çiftçiliğinde kullanılan teknoloji, bunların kullanım amacı ve faydaları ileriki bölümlerde detaylıca anlatılacaktır. Aşağıda hassas süt çiftliklerinin faydaları ana başlıklar halinde sıralanmıştır:

 • Verimliliğin arttırılması,
 • Maliyetlerin düşürülmesi,
 • Ürün kalitesinin iyileştirilmesi,
 • Olumsuz çevre etkisinin minimize edilmesi,
 • Hayvan sağlığı ve refahının iyileştirilmesi,
 • Risk analizi ve yönetimi,
 • Daha objektif (gözlemcinin daha az önyargı ve etkisini) olmasıdır (Bewley, 2011).

Hassas süt çiftçiliğinde kullanılacak olan teknolojinin ideal teknoloji olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:

 • Altta yatan biyolojik süreci açıklamalı,
 • Anlamlı aksiyona dönüştürülebilmeli,
 • Düşük maliyet,
 • Esnek, güçlü ve güvenilir,
 • Bilgi çiftçi için kolay ulaşılabilir olmalı,
 • Çiftçi teknolojinin geliştirilmesinde sadece test eden değil, tüm aşamaların geliştirilmesinde geliştirici olarak dahil edilmeli,
 • Ticari demonstrasyonlar,
 • Kesintisiz geliştirme ve geri bildirim döngüsüne sahip olmalıdır (Bewley, 2011).

Süt çiftlikleri için hassas tarım teknolojilerinin tarihsel gelişimi yıllar itibari ile aşağıda verilmiştir:

 • 1970’ler: Bireysel inek ID’sinin geliştirilmesi,
 • 1980’ler: Hastalık tespiti için sensörler,
 • 1990’lar: Otomatik süt sağımı
 • 2000’ler: Sensörlerin yenilenmesi
 • 2010’lar: Yeni nesil sensörler (Hogeveen, 2013)

Süt çiftliklerinde yer alan hassas tarım teknolojisinin tarihsel gelişimine bakıldığında, teknolojinin ağırlıklı olarak sensörlerle çeşitli değerlerin izlenmesine yönelik olduğu görülmektedir. İneklerde izlenen başlıca değerler Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1 – Süt İneğinde İzlenen Bölgeler (Bewley, 2011)

            Süt tedarik zinciri Şekil 2’de verilmiştir. Bu çalışmada çiftlik, depolama, taşıma ve satış yerleri seviyesinde kullanılan hassas tarım teknolojileri incelenmiştir.

Şekil 2 – Süt Tedarik Zinciri

        Hassas süt çiftliğinde kullanılan teknolojiler aşağıda 8 başlık altında incelenmiştir.

Giriş – Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları

 1. Beslenme (Nutrition/Feeding):
  1. Otomatik buzağı besleme sistemleri
  2. Karıştırma ve Yemleme Robotu
  3. Yem İtici Robot
 2. Üretim (Production)
  1. Otomatik Sağım Sistemleri
   1. Sağım odası ve sabit sağım sistemleri
   2. Rotary Sağım Sistemi
   3. Robot Sağım Sistemi
  2. Otomatik Sağım Sistemlerine Entegre Diğer Cihazlar
   1. Süt bileşenlerinin ölçen cihazlar
   2. Süt miktarını ölçen cihazlar
   3. Süt akışı ve zamanı ölçen cihazlar
 3. Hayvan Sağlığı (Animal Health)
  1. Mastitis Tespit Cihazları
  2. Pedometre
  3. Sıcaklık Ölçümü
  4. Hareket Aktivitesi ve Geviş Getirme Sayısı
  5. Vücut Kondüsyon Puanı Ölçümü
  6. Günlük Vücut Ağırlığı Ölçümü
  7. Yatma/Ayakta Durma Davranışı Ölçümü
  8. Gerçek Zamanlı Yer Tespiti
 4. Hayvan Doğurganlık (Fertility)
  1. Kızışma Tespiti
  2. Buzağılama Tespiti
 5. Hayvan Refahı (Animal Welfare)
  1. Ahır Havalandırması
  2. Hayvan Bekleme Alanı Yağmurlama Sistemi
  3. Gübre Sıyırıcılar:
   1. Sıyırıcı robot
   2. Zincirli tip sıyırıcı
   3. Kablolu tip sıyırıcı
   4. Hidrolik sıyırıcı
 6. Çevre (Enviromental)
  1. Biyogaz
  2. Isı/Enerji Geri Kazanımı
 7. Depolama ve Taşıma (Storage & Transportation)
  1. Otomatik Yıkamalı Süt Soğutma Tankı
  2. Süt Taşıma Tankı
 8. Satış Makinaları / Dolapları
  1. Otomatik çiğ süt otomatları / Sütmatikler
   1. Mekan içi sütmatik
   2. Mekan dışı sütmatik
   3. Mobil sütmatik
  2. Kapalı Sergi Dolapları

Kaynaklar

Anonim, 2014, “Sağım sistemleri”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9F%C4%B1m_sistemleri, [Ziyaret Tarihi: 28 Aralık 2014].

Anonymous, 2013, “Proceedıngs Of The Precısıon Daıry Conference and Expo” University of Minnesota, Minnesota.

Bewley, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Currently Available Precision Dairy Farming Technologies”, http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Çimen, Ö., 2010, “Süt Sığırcılığında Vücut Kondüsyon Puanı (VKP) Ve Değişiminin Üreme Performansı Ve Süt Verimi Üzerine Etkileri”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Frıcke, A.F., Becker, B.R., 2011, “Kapılı Sergi Dolapları Enerji Tasarrufu Yapar, Satış Kaybına Neden Olmaz”, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/29b91e02f444db3_ek.pdf?dergi=1159, [Ziyaret Tarihi: 08 Ocak 2015].

Helwatkar, A., Riordan, D., Walsh, J., 2014, “Sensor Technology For Animal Health Monitoring”, Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology, Sep. 2-4, 2014, Liverpool, UK

Hogeveen, H., Steeneveld, W., 2013, “Integrating it all: Making it work and pay at the farm”, Wageningen University, Wageningen.

Kuraloğlu, H., 2013, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Hassas süt hayvancılığı çiftlik yönetimleri”, http://www.sutdunyasi.com/haber/776-hassas-sut-hayvanciligi-ciftlik-yonetimleri.html#sthash.69P1ZmER.dpuf, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Salfer, J., 2014, “How Robotic Milking May Someday Fit Your Dairy”, University of Minnesota, St. Cloud, MN

Samer, M., 2011,” Implementation of Cooling Systems to Enhance Dairy Cow’s Microenvironment”, Journal of Environmental Science and Engineering, 5 (2011) 1654-1661.

Türkyılmaz, M.K., 2005, “Süt Sığırcılık İşletmelerinde Sağım Robotu Kullanımı”, Erciyes Üniv Vet Fak Derg 2(1) 61-64.

Uzmay, C., Kaya, İ., Tömek, B., 2010, “Süt Sığırcılığında Hassas Sürü Yönetim Uygulamaları”, Hayvansal Üretim 51(2): 50-58.

Yule, L.J., Eastwood, C.R., 2013, “Challenges And Opportunities For Precision Dairy Farming In New Zealand”, Massey University, Palmerston North, New Zealand.

Faydalanılan Siteler

http://www.medria.fr/en_GB/produits/vel-phone.html

http://www.biyogaz.web.tr/tr/biyogaz-nedir

http://www.egevet.com.tr/teknik_detay.aspx?id=486

http://www.dairymaster.com/milk-cooling/

http://kromel.com.tr/tr/urun/otomatik-y-kamal-s-t-so-utma-tank-10.html

http://www.ciftlikdergisi.com.tr/ab-ulkelerinde-cig-sut-satislarina-devam.html.

http://www.ozaktifsogutma.com.tr/kategori-stlk-42.html

http://www.lely.com

http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies

http://www.refarm.com.tr/buzagi-besleme-makineleri.html

http://www.gea-farmtechnologies.com/tr/tr/bu/milking_cooling/youngstock/concentrate_feeders/default.aspx

http://www.delaval.com/

http://www.scrdairy.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.