Konya İli Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Desteklerinin Değerlendirilmesi

Dosyayı İndir

Makale Adı : Konya İli Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Desteklerinin Değerlendirilmesi
Yazarlar : Aykut ÖRS, Cennet OĞUZ
Yayın Tarihi : 25.08.2014
Yayın Yeri : 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (3-5 Eylül 2014, Samsun)
Yayıncı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Sayfa Sayısı : 10
Özet :

Yüksek lisans tezi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; Kırsal Kalkınma Yatırım Programlarının uygulanmasında etkinliği artırmaya yardımcı olacak tedbirleri belirlemektir. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programının belirlenen hedefleri doğrultusunda; programın uygunluk, etkinlik, etkililik, etki ve sürdürülebilirliğinin ölçülmesi ve edinilen tecrübeler ışığında takip eden programlar için yönlendirici önerilerin üretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programından destek alan proje sahiplerine kapsamlı olarak hazırlanmış bir anket uygulayarak; programın uygulanması sırasında yaşanan problemler tespit edilmiş, programın başarısı planlanan beklentiler doğrultusunda gözden geçirilerek gelecekte benzer çalışmalara kaynak teşkil etmesi açısından öneriler geliştirilmiştir. Program kapsamında 29 adeti Konya, 17 adeti Karaman illerinden olmak üzere toplamda 46 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Araştırmanın popülasyonunu Konya İlinde destek almaya hak kazanan proje sahipleri oluşturmaktadır. Popülasyonun küçük olması ve istenilen bilgilere ulaşmanın kolay olması nedeniyle bu araştırmada örnekleme yöntemi olarak “Tam Sayım” yöntemi kullanılmıştır. Anket verileri çizelge, grafik, ortalama, yüzde hesapları ve kikare testi kullanılarak araştırma bulguları bölümünde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda proje sahiplerinin en önemli kaygılarının proje seçim aşamasında adil davranılıp davranılmadığı hususu olup, proje seçimlerinde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve adil davranma ilkelerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde buna ilaveten diğer tespit ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: : Konya, Kırsal Kalkınma, Mali Destek Programı, Mevlana Kalkınma Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir