Konya İli Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Desteklerinin Değerlendirilmesi

 

Dosyayı İndir

Makale Adı : Konya İli Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Desteklerinin Değerlendirilmesi
Yazarlar : Aykut ÖRS, Cennet OĞUZ
Yayın Tarihi : 25.08.2014
Yayın Yeri : 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (3-5 Eylül 2014, Samsun)
Yayıncı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Sayfa Sayısı : 10
Özet :

Yüksek lisans tezi kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; Kırsal Kalkınma Yatırım Programlarının uygulanmasında etkinliği artırmaya yardımcı olacak tedbirleri belirlemektir. Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programının belirlenen hedefleri doğrultusunda; programın uygunluk, etkinlik, etkililik, etki ve sürdürülebilirliğinin ölçülmesi ve edinilen tecrübeler ışığında takip eden programlar için yönlendirici önerilerin üretilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programından destek alan proje sahiplerine kapsamlı olarak hazırlanmış bir anket uygulayarak; programın uygulanması sırasında yaşanan problemler tespit edilmiş, programın başarısı planlanan beklentiler doğrultusunda gözden geçirilerek gelecekte benzer çalışmalara kaynak teşkil etmesi açısından öneriler geliştirilmiştir. Program kapsamında 29 adeti Konya, 17 adeti Karaman illerinden olmak üzere toplamda 46 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Araştırmanın popülasyonunu Konya İlinde destek almaya hak kazanan proje sahipleri oluşturmaktadır. Popülasyonun küçük olması ve istenilen bilgilere ulaşmanın kolay olması nedeniyle bu araştırmada örnekleme yöntemi olarak “Tam Sayım” yöntemi kullanılmıştır. Anket verileri çizelge, grafik, ortalama, yüzde hesapları ve kikare testi kullanılarak araştırma bulguları bölümünde değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda proje sahiplerinin en önemli kaygılarının proje seçim aşamasında adil davranılıp davranılmadığı hususu olup, proje seçimlerinde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve adil davranma ilkelerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde buna ilaveten diğer tespit ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: : Konya, Kırsal Kalkınma, Mali Destek Programı, Mevlana Kalkınma Ajansı
Name of Article : Evaluation Of Konya Province Mevlana Development Agency Rural Development Supports
Authors : Aykut ÖRS, Cennet OĞUZ
Abstract : The main purpose of this study which is part of master thesis is to assess measures which will help to increase impact of rural development investment programs. According to Mevlana Development Agency’s Rural Development Financial Support Program specified objectives; study mean to evaluate program’s relevance, efficiency, effectiveness, impact, sustainability and to suggest recommendations in light of the gained experiences. For this purpose by applying a survey to beneficiaries of

Mevlana Development Agency’s Rural Development Financial Support Program; problems, accrued during application of program, were determined. By revising success of program in accordance with the planned expectations, suggestions were developed for future programs. Within the context of program; 29 projects from Konya and 17 projects from Karaman, in total 46 projects, were supported. Population of research is supported projects from Konya. Complete counting method was used as a sampling method because of low number of projects and reaching information is easy. Survey data’s were evaluated in research findings section by using tables, charts, calculation of averages and p ercentages, chi-square tests. As a result of study, leading concern of beneficiaries is if the project selection was done fair or not. So it’s considered that project selections must be done in accordance with transparency, accountability and equality principles. In conclusion section, other findings and recommendations are presented.

Keywords : Konya, Rural Development, Financial Support Program, Mevlana Development Agency

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*