Konya İli Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Desteklerinin Değerlendirilmesi

Dosyayı İndir
Tezin Adı : Konya İli Mevlana Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Desteklerinin Değerlendirilmesi
Tez Türü : Yüksek Lisans Tezi
Bölüm : Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Yazan : Aykut ÖRS
Danışman : Prof. Dr. Cennet OĞUZ
Juri : Prof. Dr. Mustafa PAKSOY

Prof. Dr. Cennet OĞUZ

Prof. Dr. Kenan PEKER

Kabul Tarihi : 04/12/2013
Sayfa Sayısı : 195
Özet :

Bu çalışmanın amacı; Kırsal Kalkınma Yatırım Programlarının uygulanmasında etkinliği artırmaya yardımcı olacak tedbirleri belirlemektir. Bu amaçla Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Mali Destek Programından destek alan proje sahiplerine kapsamlı olarak hazırlanmış bir anket uygulayarak; programın uygulanması sırasında yaşanan problemler tespit edilmiş, programın başarısı planlanan beklentiler doğrultusunda gözden geçirilerek gelecekte benzer çalışmalara kaynak teşkil etmesi açısından öneriler geliştirilmiştir.

Program kapsamında 29 adeti Konya, 17 adeti Karaman illerinden olmak üzere toplamda 46 proje desteklenmeye hak kazanmıştır. Araştırmanın popülasyonunu Konya İlinde destek almaya hak kazanan proje sahipleri oluşturmaktadır. Popülasyonun küçük olması ve istenilen bilgilere ulaşmanın kolay olması nedeniyle bu araştırmada örnekleme yöntemi olarak “Tam Sayım” yöntemi kullanılmıştır. Anket verileri çizelge, grafik, ortalama, yüzde hesapları ve ki-kare testi kullanılarak araştırma bulguları bölümünde değerlendirilmiştir.

Çalışmanın sonucunda proje sahiplerinin en önemli kaygılarının proje seçim aşamasında adil davranılıp davranılmadığı hususu olup, proje seçimlerinde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve adil davranma ilkelerinin uygulanması gerektiği değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde buna ilaveten diğer tespit ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: : Konya, Kırsal Kalkınma, Mali Destek Programı, Mevlana Kalkınma Ajansı
Name of Thesis : Evaluation Of Konya Province Mevlana Development Agency Rural Development Supports
Type of Thesis : Master Of Science Thesis
Department : The Graduate School Of Natural And Applied Science Of Selçuk University
Author : Aykut ÖRS
Advisor : Prof. Dr. Cennet OĞUZ
Jury : Prof. Dr. Mustafa PAKSOY

Prof. Dr. Cennet OĞUZ

Prof. Dr. Kenan PEKER

Acceptance Date : 04/12/2013
Page Number : 195
Abstract : The main purpose of this thesis is to assess measures which will help to increase impact of rural development investment programs. For this purpose by applying a survey to beneficiaries of Mevlana Development Agency’s Rural Development Financial Support Program; problems, accrued during application of program, were determined. By revising success of program in accordance with the planned expectations, suggestions were developed for future programs.

Within the context of program; 29 projects from Konya and 17 projects from Karaman, in total 46 projects, were supported. Population of research is supported projects from Konya. Complete counting method was used as a sampling method because of low number of projects and reaching information is easy. Survey data’s were evaluated in research findings section by using tables, charts, calculation of averages and percentages, chi-square tests.

As a result of this thesis, main concern of beneficiaries is if all appealed projects are dealt fair in project selection stage or not. So in project selection stage it’s important to apply transparency, accountability and fair deal principles. In addition to this, other recommendations are present in conclusion section.

Keywords : Konya, Rural Development, Financial Support Program, Mevlana Development Agency

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir